Κέντρο Προώθησης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Γυναικών Ρομά

Το Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Κέντρο Προώθησης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Γυναικών Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ & Β’ Κύκλου). Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και ο Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)».

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο παρακάτω: